بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

ایندکس الودگی اب با فاضلاب انسانی میتواند عامل کدامیک از بیماری های زیر در نوزادان شود؟

 
عکس فاطمه فخرعالي زاده
ایندکس الودگی اب با فاضلاب انسانی میتواند عامل کدامیک از بیماری های زیر در نوزادان شود؟
از فاطمه فخرعالي زاده در Sunday، 29 December 2013، 7:53 PM
 

1.اسهال خونی

2.یورتریت

3.مننژیت

4.سیستیت