بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

کدامیک از باکتری های زیر در مقابل انتی سپتیک ها مقاوم هستند؟

 
عکس فاطمه فخرعالي زاده
کدامیک از باکتری های زیر در مقابل انتی سپتیک ها مقاوم هستند؟
از فاطمه فخرعالي زاده در Sunday، 29 December 2013، 7:49 PM
 

1.یرسینیاانتروکولیتیکا

2.شیگلابویدی

3.سودوموناس ایروژینوزا

4.سالمونلاتیفی موریوم