بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

شایع ترین عامل عفونت های سوختگی چیست؟

 
عکس فاطمه فخرعالي زاده
شایع ترین عامل عفونت های سوختگی چیست؟
از فاطمه فخرعالي زاده در Sunday، 29 December 2013، 7:45 PM
 

1.کلبسیلاپنومونیه

2.باسیل پیوسیانیک

3.یرسینیاپستیس

4.اشریشیاکلای هموراژیک