تالار گفتگوی رادیولوژی

sigmoid volvulus

 
عکس زهرا سليماني خمارتاش
sigmoid volvulus
از زهرا سليماني خمارتاش در Saturday، 21 December 2013، 3:13 PM
 

بیمار آقای 78 ساله ای هستند که با شکایت درد شکمی به اورژانس مراجعه کردند.درد بیماربصورت حاد از 3 روز قبل در تمام نواخی شکم آغاز شده است و ماهیت کولیکی هم نداشته است. بیمار در سالیان گذشته سایقه ای از یبوست های مکرر داشته است و هم اکنون مدت 4 روز است که Defecation وGass passing نداشته است. در شرح حال بیمار سابقه هیچ بیماری وجود ندارد. بیمار Addiction ندارد وسابقه عمل جراحی هموروئید را در حدود 10 سال قبل ذکر می کند. بیمار سابقه ای از تشدید نفخ و آروغ زدن/تهوع و استفراغ/ رکتوراژی/دیس اوری و هماچوری را نمی دهد. در معاینه شکمی به عمل آمده از بیمار در مشاهده هرنی اینگوئینال در طرف راست مشهود بود که به گفته بیمار از 10 سال قبل وجود داشته و خودبه خود جا می افتاده است ولی از حدود4-3 روز قبل دچار بیرون زدگی شده ولی جا نیفتاده است و بیمار دردی را هم در این ناحیه ذکر می کند. دیستانسون شکمی واضح و نامتقارن هم مشهود بود. در سمع نواحی مختلف شکم Silent بود. شکم در دق Dull بود. بیماردر لمس تندرنس ژنرالیزه به همراه گاردینگ غیر ارادی داشت. سمع قلب و ریه هم طبیعی بود.