تالار گفتگوی آموزش پزشکی

یافته های جدید تحقیقات آموزش پزشکی

 
عکس خیرالنساء رمضان زاده
یافته های جدید تحقیقات آموزش پزشکی
از خیرالنساء رمضان زاده در Tuesday، 26 November 2013، 12:44 PM
 

یافته های جدید تحقیقات آموزش پزشکی

عکس زهرا كياني
اثر مفید اما ثابت نشده بازی های آموزشی بر یادگیری دانشجویان پزشکی
از زهرا كياني در Wednesday، 27 November 2013، 9:18 AM
 

در مقاله مروری با عنوان 'اثر بازی های آموزشی بر یادگیری دانشجویان پزشکی' اثر بازی های آموزشی بررسی شده و به دلیل تعداد کم مطالعات موجود و ضعف روش مطالعه و نتایج ناهمگون مطالعات موجود نتیجه گیری شده است که بازی های آموزشی اثر مفیدی دارند اما نمی توان اثر آن را دقیقا اثبات نمود و مطالعات بیشتر و دقیق تری نیاز است که در آن بازی های آموزشی با بهترین روش های موجود یعنی سخنرانی تعاملی مقایسه شود. 

Akl EA, Pretorius RW, Erdley WS, Sackett K, Bhoopathi PS, Alfarah Z, Schünemann HJ Educational games for medical students. BEME systematic review