تالار گفتگوی آموزش پزشکی

پرسش و پاسخ در زمینه آموزش پزشکی

 
عکس خیرالنساء رمضان زاده
نقش مرکز توسعه در ارتقاء کیفیت آموزش
از خیرالنساء رمضان زاده در Tuesday، 26 November 2013، 12:38 PM
 

به نظر شما مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی چقدر توانسته است نقش خود را در ارتقاء کیفیت آموزش ایفا کند؟ ضعف های موجود و نقاط قوت  این مراکز چیست؟ چه راهکارهایی را  برای بهبود کارایی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی پیشنهاد می نمایید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟