تالار گفتگوی انگل شناسی

تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز جلدی(سالک)

 
عکس فاطمه حسين پور
تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز جلدی(سالک)
از فاطمه حسين پور در Wednesday، 20 November 2013، 9:25 PM
 

به تظاهرات بالینی ناشی از انگل لیشمانیا در پوست ،لیشمانیوز جلدی یا سالک گویندکه در دنیای قدیم از جمله ایران عمدتا به دلیل لیشمانیا ماژور ویالیشمانیا تروپیکا ایجاد می شود.اصولا پیش از استفاده از روش های آزمایشگاهی برای تشخیص انواع لیشمانیوزها،بررسی سابقه بیماری واطلاع از محل سکونت و مسافرت به مناطق بومی این بیماری در کشورونیز توجه به خصوصیات بالینی بیماری،بسیار مهم و کمک کننده خواهد بود.در آزمایشگاه سه نمونه(گسترش)از نقاط مختلف ضایعه تهیه می شود.بهتر است از بیمارانی که دارای چند ضایعه هستند،چند نمونه از ضایعات مختلف گرفته شود.نمونه ها بایستی در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند،در صورتی که یک نمونه منفی باشد،نمونه دوم و سپس نمونه سوم بررسی می شوند.ولی اگر یک نمونه مثبت باشد ،نیاز به بررسی نمونه های دوم و سوم نیست.

روش نمونه برداری ازضایعات مشکوک به سالک و بررسی میکروسکوپی:

لبه ملتهب ومتورم ضایعه مهمترین قسمتی است که بیشترین تراکم آماستیگوت ها را دارند.هرچه نمونه بیشتری از بافت برداشته شوداحتمال مشاهده انگل در نمونه بیشتر است.از آنجایی که ضایعات پوستی ممکن است دچار عفونت های ثانویه ی باکتریایی و قارچی باشند،لازم است محلی از ضایعه را که قصد برداشت نمونه از آن وجود دارد،کاملا تمیز نموده و اگر لازم باشدچندین مرتبه باپنبه الکل(اتانول 70درصد)ضد عفونی گردد.

محلی از ضایعه که برای نمونه برداری در نظرگرفته می شود،بایستی توسط دو انگشت شست و سبابه محکم گرفته شده و ثابت گردد.با استفاده از یک اسکالپل استریل نوک باریک،شکافی به عمق یک میلی متر در محل گرفته شده با انگشتان ایجاد گردد.از عمق محل شکافته شده به طرف سطح ومرکز ضایعه چند خراش داده شود.وسیله نمونه گیری را بیرون آورده و ازترشحات حاصله بر روی لام گسترش تهیه شودومشخصات بیمار با قلم الماس روی لام حک گردد.سپس گسترش فیکس گردد با رنگ گیمسا رنگ آمیزی شود.لام با عدسی 100وروغن ایمرسیون در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارمی گیرد.تشخیص مثبت شامل دیدن انگل لیشمانیا به طور واضح می باشد.در هر لام تا زمان مشاهده جسم لیشمن باید حداقل 30شان مناسب که دارای سلول های ماکروفاژ باشدبررسی گرددتا شانس دیدن انگل بیشتر شودو در صورت منفی بودن نمونه لام دوم و سوم مورد بررسی قرار گیرد.درصورت مشاهده گلبول قرمز فراوان و ندیدن جسم لیشمن این نمونه مناسب ارزیابی نبوده ونمونه جدید عاری از خون وحاوی ماکروفاژ بایستی تهیه شود.

از آنجاییکه میزان آنتی بادی ایجاد شده در لیشمانیوز پوستی بسیار ناچیزاست،لذا استفاده ازآزمایشات سرولوژی به علت حساسیت پایین آن بجز در موارد خاص توصیه نمی شود.

منبع:www.iranva.ir