تالار گفتگوی انگل شناسی

سوال؟

 
عکس مهدی کرمیان
در پاسخ به: سوال؟
از مهدی کرمیان در Monday، 28 October 2013، 2:15 PM
 

البته تنها تعداد محدودی از کرمهای انگلی قادرند که در معده ادامه حیات دهند، از جمله آنیزاکیس که نوعی نماتود بافتی بوده و چنانکه میدانید پوشش تگومنت در کرمهای پهن یعنی ترماتودها و سستودها دیده شده و در نماتودها وجود ندارد. در نماتودها سطح بدن از کوتیکول ضخیمی پوشیده شده که سبب مقاومت قابل توجه کرم در برابر عوامل نامساعد محیطی می گردد.

در مطالعه ساختار تگومنت در کرمهای پهن مشاهده می شود که در قسمتهای سطحی، غشاء سلولهای مجاور هم از بین رفته و در آنها حالت سن سیشیوم پدید می آید. این پدیده به این سلولها امکان میدهد که پس از جذب مواد غذایی با سرعت بیشتری این مواد را در اختیار سلولهای مجاور و اندامهای داخلی بدن کرم قرار دهند. اما آنچه سبب مقاومت کرمهای پهن در برابر آنزیمهای گوارشی می شود پوشش نسبتاً ضخیم از گلیکوکالیکس است که سطح تگومنت را می پوشاند. قسمت عمده گلیکوکالیکس را کربوهیدرات تشکیل میدهد که مقاومت زیادی در برابر آنزیمها داشته و چنانکه میدانید سطح سلولهای پوششی دستگاه گوارش انسان را هم می پوشاند. در واقع کرمهای پهن برای مقاومت در برابر آنزیمهای گوارشی میزبان از همان مکانیسمی استفاده می کنند که سلولهای پوششی میزبان به کار می برند. خارهای سطحی بدن ترماتودها در اعمالی نظیر کمک به حرکت در بافتهای میزبان (مثل فاسیولا) و حفظ موقعیت مکانی آنها در بافتهای میزبان (نظیر پاراگونیموس) نقش دارند.