اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی


        
 
اسم بیماری:
تصویر بیماری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

اسم بیماری: Acanthamoeba_keratitis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: acanthamoeba-keratitis 1
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Active Toxoplasmosis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Aids
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: aids-rash
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: anthrax
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: bacterial keratitis 1
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: blepharitis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: bacterial keratitis 2
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: blepharitis-staph
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات