اطلس مصور باکتری های بیماری زا (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور باکتری‏ های بیماری زا


        
 
اسم:
تصویر باکتری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

عنوان صفحه

اسم: (aureus (top left), S. epidermidis (top right) and Micrococcus (bottom center)
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Enterobacter
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Medium: Mueller hinton agar
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Klebsiella Pneumoniae and Salmonella enterica ssp. enterica
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Klebsiella Pneumoniae
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Neisseria meningitidis
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Escheriichia coli
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Viridanse Streptococci
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Klebsiella Pneumoniae
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

اسم: Klebsiella Pneumoniae
تصویر باکتری:
نمایش جزئیات

واحد آموزش الکترویکی