اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی

اسم بیماری: bacterial keratitis 1
تصویر بیماری: