اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی

اسم بیماری: anthrax
تصویر بیماری: