اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی


        
 
اسم بیماری:
تصویر بیماری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

اسم بیماری: Subconjunctival Hemorrhage - Leptospirosis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: syphilis_Primary_chancre
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: syphilis_Primary_chancre
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: syphilitic chancre of the mouth
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: TB
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: tetanus
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: tetany
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: the microscopic view of first stage of shigellosis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: toxoplasma-life-cycle
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: TSS
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات