اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی


        
 
اسم بیماری:
تصویر بیماری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

اسم بیماری: robeolla
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Rose spots on abdomen of a patient with typhoid fever due to the bacterium
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: rubeolla
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: salmonellosis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: salmonella-infection
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: scarlet fever
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Secondary_syphilis_rash-SPL
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: shigellosis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: skin rash in Aids
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: stomatitis-herpes
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات