اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی


        
 
اسم بیماری:
تصویر بیماری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

اسم بیماری: OralHairyLeukoplakia.Aids
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: new_shingles_outbreak
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: ocular toxoplasmosis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: oral_herpes
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Orbital and Preseptal Cellulitis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Osteomyelitis 1
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: osteomyelitis 2
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Osteomyelitis 3
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Progression of hepatitis C infection
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Pseudomonas keratitis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات