اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی


        
 
اسم بیماری:
تصویر بیماری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

اسم بیماری: Diphtheria
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: diabetic-foot-ulcers
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: eczema of eyelids
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: encephalitis_symptoms_in_children
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Erysipelas on face. Close-up of swollen & inflamed skin
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Erysipelas on the face
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: facial cellulitis 2
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: facial_cellulitis 1
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: folliculitis-staph
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: fungal keratitis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات