اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی


        
 
اسم بیماری:
تصویر بیماری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

اسم بیماری: Chlamydia_trachomatis_speculum_SOA_Amsterdam
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Chicken-pox 3
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Congen_Toxo_ocular
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: cold-sores-HERPES
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: congenital toxoplasmosis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Congenital Toxoplasmosis in children. A) bulging forehead, b) Microopthalmia
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Cutaneous Anthrax
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Diabetic foot with prior toe amputation and advancing ischemia
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: cute Bacterial Pharyngitis. Group A beta-hemolytic streptococcus infection
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: diabetic foot
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات