اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی


        
 
اسم بیماری:
تصویر بیماری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

اسم بیماری: Tuberculosis-x-ray-1
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: viral conjectivitis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: viral_meningitis_symptoms
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: viralconjunctivitis
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: zoster
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات