اطلس مصور بیماری های عفونی (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور بیماری های عفونی


        
 
اسم بیماری:
تصویر بیماری:
نام نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده:

اسم بیماری: Botulism symptoms
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: cellulitis 2
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Cellulitis 1
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: cellulitis 3
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: cellulitis 4
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: cellulitis 5
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: cellulit-staph
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: chicken pox rash
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Chicken-pox 1
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات

اسم بیماری: Chicken-pox 2
تصویر بیماری:
نمایش جزئیات