اطلس مصور باکتری های بیماری زا (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور باکتری‏ های بیماری زا

اسم: Haemophilus ducreyi
تصویر باکتری:
Haemophilus ducreyi