اطلس مصور باکتری های بیماری زا (با قابلیت جستجو)

اطلس مصور باکتری‏ های بیماری زا

اسم: Gardnerella vaginalis
تصویر باکتری:
Gardnerella vaginalis