میکروب شناسی پزشکی

8. ویروس شناسی بالینی

8.5. دیگر ویروس ها

ما در بخش­های قبلی بعضی از RNA ویروس­ها شامل: رترو ویریده، ارتو میواکسو ویریده وپارامیکسو ویریده را پوشش دادیم. اکنون به طور مختصر موارد زیر را مرور می­کنیم:

1)ویروس­هاس منتقله توسط بندپایان که آربو ویریده نامیده می­شوند. این RNA ویروس­ها شامل توگا ویریده، فلاوی ویریده وبانی ویریده است گرچه توسط بند پایان منتقل نمی­شوند. رابی ویروس (که باعث سرخچه میشود) وهانتا ویروس (سندرم هانتا ویروس)در اینجا مورد بحث قرار می­گیردبه دلیل اینکه به ترتیب جز خانواده های توگا ویریده و بانی ویریده هستند.

2)پیکورنا ویریده که یک گروه بزرگ از انترو ویروس هاست(انترو:دستگاه گوارش،انتقال دهانی مدفوعی دارند)شامل :هپاتیت A،ویروس پولیو،کوکساکی A و B و اکو ویروس .

3)ویروس هایی که سبب سرما خوردگی میشوند:رینو ویروس (که در اصل جز خانواده پیکورنا ویریده است)و کورونا ویریده

4)ویروس هایی که سبب اسهال می شوند:روتا ویروس وسی ویریده (که شامل نوراک ویروس است)

5)هاری که توسط رابدو ویریده ایجاد می شود.

آربو ویروس ها:

شکل 28.1 :اربو ویریده شامل بانی ویریده، توگا ویریده و فلاوی ویریده است. همه این ها توسط بند پایان خونخوار منتقل میشوند وباعث تب و انسفالیت می شوند پ. بر اساس یک افسانه آمریکایی یک چوب بر به نام paul Bunyan ردایی  می پوشید که عطر خاصی داشت که پشه ها و سایر بند پایان را جذب میکرد موقع بریدن درختان به خواب رفت (arbol در زبان اسپانیایی) شما میتوانید به خوبی تصور کنید که paul مقداری سردرد است (انسفالیت )که توسط حشرات خونخواری که به ردایش چسبیده بودند ایجاد شده است.

توگاویریده:

دو تا از اعضای این خانواده انسان را آلوده میکنند:

1)آلفا ویروس که توسط پشه منتقل می شود وباعث انسفالیت می شود(التهاب مغز به همراه تب و سردرد)سطوح متفاوت از کاهش هوشیاری وضایعات موضعی عصبی

2)رابی ویروس که باعث سرخچه میشود

الفا ویروس ها

3)الفا ویروس که عمدتا باعث انسفالیت می شود هم اسب ها،پرندگان و هم انسان را آلوده میکند آن ها از پشه به عنوان ناقل استفاده میکنند

شکل 28.2:آلفا ویروس ها از خانواده توگا ویریده ،شکل پائول که در حال قدم زدن در تفرجگاه است در حالیکه ردایش را پوشیده(توگاویریده)با پشه روی سرش(پشه ناقل).3بیماری مهم دیگر که توسط آلفا ویروس ها از خانواده توگا ویریده ایجاد می شود.منطقه ایجاد شده نامگذاری شده است

WEE  انسفالیت آبی غربی

EEE  انسفالیت آبی شرقی

VEE  انسفالیت ابی ونزوئلایی

رابی ویروس

رابی ویروس توگاویروس است اما آربو ویروس نیست به دلیل اینکه تنها انسان را آلوده میکند.رابی ویروس باعث سرخچه می شود.که باعث بیماری با تب خفیف و راش می شود.اهمیت این ویروس به دلیل توانایی آن در گذشتن از جفت وایجاد نقایص مادر زادی وخیم به خصوص در 3 ماهه اول می شود.

سرخچه(سرخک آلمانی)بیماری سرخک مانند خفیف است .مثل سرخک ،سرخچه توسط ترشحات تنفسی منتقل شده و علائم اولیه آن شامل تب وعلائم مشابه سرماخوردگی است که سپس با راش های ماکوپاپولار قرمز که از سر وصورت وتنه شروع شده وسپس به انتها می رسد دنبال می شود.

برخلاف سرخک بیماران کمتر بدحالند،عوارض مثل انسفالیت اتفاق نمی افتد و راش ها تنها 3 روز نهایتا 6 روز وجود دارند. بنابراین اسامی دیگر آن شامل (سرخک 3 روزه)است.زنان جوان ممکن است دچار یک ارتریت خود محدود شونده شوند.

شکل 26.21:خطر ایجاد نقص مادرزادی توسط سرخچه در مراحل اولیه رشد جنین ،زمانی که تمایز سلولی در اوج است بیشتر است.

رابی ویروس سلول های جنینی انسان در زمان جدا شدگی کوروموزوم  سلول را آلوده میکنند و مانع از انجام میتوز می شوند.مناطقی از بدن که توسط روبلای مادرزادی درگیر میشوند شامل :

1)قلب:مجرای باز،نقص دیواره بین بطن،تنگی شریان ریوی و...

2)چشم:کاتاراکت،کوریورتینیت(التهاب کوروئیدوشبکیه)و...

3) CNS : عقب ماندگی ذهنی ،میکرو سفالی ،کری

واکسن زنده ضعیف شده سرخچه به تمام بچه ها در امریکا داده می شود این واکسن برای زنان حامله توصیه نمی شود چون به طور تئوری ریسک ایجاد نقص جنین وجود دارد

زنان حامله به طور روتین از لحاظ ایمنی نسبت به سرخچه غربال می شوند اگر آن ها آنتی بادی بر علیه رابی ویروس نداشته باشد باید بعد زایمان واکسن دریافت کنند.

فلاوی ویریده:

فلاوی ویریده شباهت های زیادی با توگا ویریده دارد :ریخت شناسی مشابه است.

باعث انسفالیت می شود که نامگذاری ان براساس منطقه است (انسفالیت ژاپنی ،انسفالیت روسی و...است)

شکل28.3:فلاوی ویریده توسط پشه منتقل میشود وانسان و پرندگان را آلوده میکند.فلاوی ویریده اغلب سبب بیماری های تب دار می شود مثل تب زرد و تب دانگ.