میکروب شناسی پزشکی

7. داروهاي انتي باكتريال

7.4. ساير آنتي بيوتيك هاي

ا