میکروب شناسی پزشکی

7. داروهاي انتي باكتريال

7.3. انتي بيوتيك هاي ضد سل و ضد جذام

ا