چاپ این فصلچاپ این فصل

میکروب شناسی پزشکی

8. ویروس شناسی بالینی

این فصل به معرفی بیماری زا می پردازد.