در دوره ای که سیاست نظام آموزش پزشکی کشور بر ادغام علوم پایه و بالین در برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی کشور استوار است، جای خالی یک منبع علمی خلاصه در حیطه میکروبیولوژی بالینی که نمادی از ادغام مباحث پایه و بالین این حیطه باشد آشکارا خالیست. وجود یک محتوای علمی مروری بومی در این زمینه می تواند نه تنها به عنوان یک منبع کمک درسی در آزمون علوم پایه پزشکی مورد استفاده دانشجویان پزشکی قرار گیرد، بلکه همچنین می تواند برای مطالعه تلفیقی مباحث پایه و بالینی بیماری های عفونی در دوره های کار آموزی و کارورزی پزشکی به کار آنان آید.

برای نیل به این هدف، نگارش این کتاب بر مبنای مرور اجمالی بر ویژگی های میکروبیولوژی ارگانیسم های مهم بیماری زای انسانی و اثرات بیماری زایی آن ها در تلفیق با جنبه های بالینی مهم بیماری های حاصله سازمان دهی شده است. کتاب دارای چهار بخش اصلی، شامل "باکتری شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی" خواهد بود که مستقلا توسط اساتید متخصص هر یک از حیطه های فوق الذکر در علوم پایه و بالین نگارش خواهد شد.